ကညီကျိၤ – Karen

လိၣ်ဒၢၣ်ခဲဖၢၣ်ဆဲးလၤစၢဖှိၣ်ကရၢ (LCMS) အိၣ်ဒီးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအမၤစၢၤပှၤနီၢ်တဂၤတဖၣ်စုာ်စုာ်လၢဆဲးလၤစၢဖှိၣ်ပှၤတဝၢပူၤလၢကျဲအါဘိန့ၣ်လီၤ.

ပအိၣ်ဒီးကူၣ်သ့ဆဲးလၤဝဲၤကျိၤလၢအမၤစၢၤ, သိၣ်လိဝဲကီၤလၤဝါတီၤလၢပတီၢ်ခဲလၢၤဒီးခီၣ်တဃာ်တၢ်ဖံးတၢ် မၤတၢ်မၤလိလၢပှၤလၢကစးထီၣ်မၤတၢ်အဂီၢ်န့ၢ်လီၤ.

ပပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်မၤကရူၢ်မၤစၢၤပှၤဃုတၢ်မၤဖိလၢကန့ၢ်တၢ်မၤအဂီၢ်, တ့ထီၣ်စၢၤဝဲ (Resume) ဒီးတီၣ်ထီၣ်စၢၤဝဲတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ.

ပအိၣ်ဒီးတၢ်ဟဲအိၣ်ဆီလီၤလီၢ်ကျဲပှၤမၤတၢ်ဖိလၢကမၤစၢၤဝဲပှၤနီၢ်တဂၤမ့တမ့ၢ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်လၢအဟဲအိၣ်ဆိးဖဲအံၤတၢ်အိၣ်မူတၢ်လိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပပှၤတဝၢတၢ်ဂုာ်ထီၣ်ပသီထီၣ်ဒီးကၢၤဖှိၣ်ကရူၣ်မၤဝဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲာ်လၢကမၤစၢၤဝဲဆဲးလာ်ပာ်ဖှိၣ်ပှၤတဝၢတဖၣ်ပၣ်ဃုာ်ဝဲနီၤဟ့ၣ်လီၤတၢ်အီၣ်ကီးနွံဒဲး, တနံၣ်ကျၢၤတၢ်ပီၢ်ထံတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂုာ်အဂၤန့ၣ်လီၤ.

LCMS ဟ့ၣ်လီၤစ့ၢ်ကီးကျီာ်အါကျီာ်တၢ်ကျိာ်ထံတၢ်တၢ်မၤစၢၤန့ၣ်လီၤ.

Covid-19 တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ

ဖဲအဖီလာ်အံၤနဃုန့ၢ်သ့ဝဲCovid-19ဒီးတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤထံဒိၣ်အတၢ်မၤဟးဂီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢကညီကျိာ်, ဒီးလူၤပိာ်ထွဲပှၤလၢ Facebook လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအလီၢ်ခံကတၢၢ်တဖၣ်တက့ၢ်

COVID-19 Booster Recommendation in Karen Language

Six Key Covid-19 Messages

Ventilation

Covid-19 Medication

Importance of Wearing a Mask

A Message From Our Multicultural Mums

Changes to Covid-19 Testing

ထံဒိၣ်အတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤတၢ်ဆီၣ်ထွဲဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်တၢ်ကစီၣ်

How to use Mosquito Repellent correctly

Prevent Mosquito Bites

မ့ၢ်အဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါအါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးကျိၣ်စ့တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ, တၢ်မၤပျီထီၣ်က့ၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ, ပတြီၤအိၣ်ဆိးလီၢ်ဒီးသးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်အိၣ်မူသးဖှံတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤန့ၣ်, နုာ်လီၤကွၢ်ဘၣ်ဝံၣ်ကထိရံယၣ်ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်အတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤထံဒိၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤအပှာ်ယဲာ်သန့ဖဲအံၤတက့ၢ်